fbpx

Stockholmsprojekten

STOCKHOLMSPROJEKTEN

Stockholmsprojekten

Torsdag 22 november kl 15-18

Samtal och erfarenhetsutbyte mellan ett antal Stockholmsbaserade konstprojekt och konstinstitutioner vars verksamhet uppstår, formas och utspelar sig i nära anslutning till stadsutvecklingsprocesser. Projekten har ofta en komplex finansieringsbild med en kombination av egen investerad tid, stipendier, stadsdelspengar, fastighetsbolag, offentliga institutioner och bidragsgivare. Ofta finns hos initiativtagarna ett intresse för det ”offentliga rummet” både som ett fysiskt rum och ett samtal som människor, beroende på omständigheterna, har eller inte har tillgång till. Andra viktiga frågor som ställs i dessa projekt kretsar kring de krafter som driver och präglar stadens utveckling. I det sammanhanget utgör konstprojekten ofta viktiga ”extra” offentliga rum med olika temporalitet och potential att påverka redan existerande offentliga rum.

I samarbete med

Deltagare

Residence Botkyrka
Residence Botkyrka är ett vistelsestipendium för internationellt verksamma konstnärer, curators och arkitekter som är intresserade av att arbeta platsspecifikt. Det drivs av Botkyrka konsthall och är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen och Mångkulturellt centrum som har ett nationellt forskningsuppdrag på området migration. Samarbetet gör det möjligt för människor med olika bakgrund som stadsplanerare och forskare att bidra med kunskap och nätverk som stipendiaterna kan dra nytta av. Varje år bjuds publiken in till Fittja Open för en presentation av den offentliga konsten i Botkyrka med happenings, samtal och konst.
http://botkyrkakonsthall.se/about-us/residence-botkyrka/?lang=en

Ett rum med utsikt
Ett rum med utsikt genomförs under ett års tid som en rad publika händelser i Slakthusområdet vid Gullmarsplan. En rad frågeställningar rörande platsens ideologi, politik och praktik kommer att beröras. Genom de publika händelserna med inbjudna gäster läggs kapitel till kapitel i en berättelse om en plats i förändring. Om en industrimiljös uppgång och fall, om kultur som tillväxtmotor och upplevelser i ”världsklass”. Slakthusateljéernas projektrum blir en experimentell plattform med samtal, aktioner, konst och mat. Projektet drivs av konstnärerna Eva Arnqvist, Karin Lindh och Maria Andersson samt arkitekten och konstnären Adriana Seserin, med stöd från Stockholms Kulturförvaltning och Konstnärsnämnden.
www.slakthusateljeerna.se/category/ett-rum-med-utsikt/

Johanna Gustafsson Fürst/Kista Teater
Johanna Gustafsson Fürsts konstnärliga praktik består av platsspecifika och konceptuella projekt som speglar och frammanar det sociala rum som finns i våra byggda rum och som kan fungera som ingångar till frågor kring plats, historia och social kontext. Under 2008 var Johanna Gustafsson Fürst med och grundade Kista Teater; en nomadisk plattform för konst och teater med staden som både scen och tematiskt innehåll. I samband med detta skapade hon Antigone scen 1-12 en serie platsspecifika offentliga skulpturer på olika platser i Husby. I år var hon med och organiserad ett stort samarbetsprojekt (www.performingthecommon.se/) i form av en grupputställning och publikt program på Husby konsthall och runtom i det offentliga rummet i Husby vid namn Performing the Common – The Art of Organsizing Collective Meaning.
www.gustafssonfurst.se

Från handling till handling
Efter projektet ”Att dela ett samhälle”, som bl a Anna Högberg och Johan Tirén genomförde i anslutning till RUFS 2010 den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, fortsätter konstnärerna i spåren av visionen för att följa dess väg mot sitt genomförande. Haninge kommun är utsedd till att inom 30 år förvandlas till regional stadskärna. Vad innebär det och kan konsten hjälpa oss att förstå hur det ska gå till? Med Haninge som utgångspunkt har konstnärerna involverat såväl politiker som tjänstemän från kommunen för att undersöka samhällsplaneringen ur ett lokalt perspektiv. Konstnärernas subjektiva iakttagelse av platsen vävs samman med fragment från planeringens historia och kommunens arbete med en ny översiktsplan. Projektet är ett samarbete mellan konstnärerna, TMR Tillväxt miljö och regionplanering, och Haninge Kommun.
www.annahogberg.com, www.johantiren.com

Järvaprojektet
Järvaprojektet är ett kollektivt konstnärligt initiativ som undersöker olika former för berättande med utgångspunkt i Järvaområdet (Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Kista, Husby, Akalla) norr om Stockholm. Projektet drivs sedan 2009 som ett samarbete mellan Fredrik Ehlin, Patrick Kretschek och Erik Rosshagen.

Arbetet är ett försök till samtidshistoriebeskrivning och använder sig av både Järvafältet och den för området unika och naturskyddade fisken Grönlingen på ett gogolskt vis för att berätta om hur våra städer växer fram ur lapptäcken av politiska visioner. Järvaområdet har präglats och formats av politiska idéer och funktioner och kan sägas ha blivit en symbol för hur förorten beskrivs idag i det offentliga samtalet.
www.jarvaprojektet.se

Kista Art City
KAC (kistaartcity) är ett konstprojekt kring plats, offentligt rum och identitet i stadsdelen Kista-Rinkeby. Projektet initierades 2005 av konstnärerna Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson. Namnet Kista Art City relaterar till Kista Science City och den så kallade Kista Modellen, ett ekosystem för tillväxt som bygger på samarbete och teknik. I Kista Art City är visionen om vetenskapsstaden och Kista Modellen överförd och formulerad som idén om den ”vägglösa” konstinstitutionen: en konstnärlig verksamhet som, i linje med Kista Modellen, interagerar med platsen och dess sociopolitiska kontext inom ramarna för en interaktiv, kollektiv och kollaborativ konstnärlig praktik.
www.kistaartcity.com

Konsthall C/ Hållbara Hökarängen
Hållbara Hökarängen är ett stadsförnyelseprojektet som drivs av Stockholmshem. Satsningen omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och en särskild satsning har gjorts på konst där tomma lokaler gjorts om till ateljéer. Stockholmshem har sedan verksamheten startade 2005 upplåtit lokalerna åt Konsthall C som ligger inrymt i ena halvan av en tidigare Centraltvättstuga i Tobaksområdet. Inom ramen för Hållbara Hökarängen driver Konsthall C tillsammans med arkitekterna Joanna Zawieja och Ylva K Rosvall, statsvetaren Sofia Wiberg och konstnären Anna Högberg projektet Blå Taket 1:1. Projektet utreder en möjlig framtida ombyggnad och utveckling av fastigheten Konsthall C ligger i och dess kopplingar lokalt i Hökarängen.
www.konsthallc.se

PARK LEK
PARK LEK är ett utopiskt konstprojekt av Kerstin Bergendal, men samtidigt ett reellt ingrepp i en stadsplaneringsprocess gällande förtätningen av stadsdelarna Hallonbergen och Ör i Sundbyberg. Målet har varit att föra in de lokala aktörernas perspektiv i kommunens planarbeten och därmed komplettera och kanske korrigera det förslag om förtätning som lagts fram i december 2011. Genom en strukturerad men samtidigt intuitiv process förs olika grupper samman för diskussion och dialog. Konstnären agerar katalysator för nya sätt att tänka kring det offentliga rummet, gestaltning och byggprocesser. PARK LEK är en del av Marabouparken Lab. och stöds av ”Samverkan för gestaltning av offentlig miljö” som drivs av bla Statens konstråd (www.statenskonstrad.se/se/Menu/Samarbeta/Samverkan-om-gestaltning-av-offentliga-miljoer)
www.parklek.com