• Erik Sjödin, Bibod,2018
    Erik Sjödin, Bibod,2018
13 juni 2018–26 augusti 2018

Erik Sjödin och Mia Isabel Edelgart

Gemenskapstjänster

Gemenskapstjänster är en ny utställning i Marabouparken konsthalls BOX och park som utforskar bin och andra pollinatörers liv; hur de har uppfattats, skrivits om, tagits hand om, försummats, och till och med förtryckts av oss människor. Gemenskapstjänster innehåller en rad olika aktiviteter och samarbeten som alla vill framhäva vikten av dessa pollinatörer och hur brådskande det är att utvidga det människocentrerade perspektivet på vår omvärld som är så normaliserat idag. Gemenskapstjänster består av workshopen Våra vänner pollinatörerna, där vi bygger bostäder i naturmaterial åt olika sorters pollinatörer, Bi-bod en ny skulptur och fungerande pollinatörsbostad i Marabouparken och närliggande parken vid Lötsjön, och utställningen i Marabouparken BOX som innehåller Den politiska biodlarens bibliotek och Mia Isabel Edelgarts film Hearts in Tiny Chests (PS) Pollination Services.

Erik Sjödin, Den politiska biodlarens bibliotek, 2015–2018

Den politiska biodlarens bibliotek – Erik Sjödin

Detta speciella bibliotek består av 26 böcker och visar på viljan att samla, organisera och aktivera böcker där paralleller dras mellan hur bin och människor organiserar sina liv politiskt och socialt. Titlarna i biblioteket tecknar ett fascinerande narrativ som tar sin början i Aristoteles Historia Animalium (Djurens naturhistoria) (300-talet f.Kr.), via Charles Butlers The Feminine Monarchy (1609) fram till Thomas D. Seeleys Honeybee Democracy (2010). Vad som börjar som en historia om patriarkal monarki slutar i en berättelse om radikal demokrati.

Mia Isabel Edelgart, Hearts in Tiny Chests (PS) Pollination Services, 2017, stillbilder från film

Hearts in Tiny Chests (PS) Pollination Services – Mia Isabel Edelgart

Ett annat perspektiv får vi av Mia Isabel Edelgarts upplysande film – en film som är kulmen i ett långtgående forskningsprojekt som utforskar bin, deras arbete och deras avgörande roll i att uppehålla andra livsformer. Filmen fokuserar på det underhålls- och omsorgsarbete bin utför för vår miljö. Ett slags arbete som ständigt förbises i patriarkala samhällen. Edelgart utgår ifrån den egna kroppens erfarenheter då hon genomgår graviditeten och födseln av sitt första barn då hon utforskar de relationer vi har till det icke-verbala och det icke-mänskliga, och skisserar parallellerna mellan det omsorgsarbete både bin och mödrar utför.

Dessa två verk visas i Marabouparken BOX, konsthallens projektrum med syfte att stödja konstnärer och konstnärsgrupper i ett avgörande skede i deras karriär.

Våra vänner pollinatörerna – Erik Sjödin

Våra vänner pollinatörerna är en workshop där barn, ungdomar och vuxna får lära sig att bygga bostäder åt pollinatörer som honungsbin, humlor och solitärbin av näver, vass och andra organiska material. Det blir flera workshopar under utställningens gång.

Bibod – Erik Sjödin

 En ny skulptur tar plats i Marabouparken; en enkel struktur som liknar en vedbod och fungerar som bostad för pollinatörer. Biboden har placerats i parken med hänsyn till närheten till växter, vatten och bodens orientering i förhållande till solen för att skapa så bra förutsättningar för bin och andra insekter att bosätta sig som möjligt. Återanvänt trä har snickrats runt en ram som skydd för väder och vind. Boden har sedan fyllts med organiska material som solitärbin och andra insekter kan bo i, bland annat knippen av vassrör och torra vedträn med borrade hål. Marabouparken bevisade sin betydelse när den vann priset för Sveriges vackraste park år 2008. Men priset väcker frågan: vacker för vem? Parker är byggda för mänsklig rekreation och vila men de utgör också en viktig boning för vilda djur, insekter och växter. Hur hade Marabouparken sett ut om den konstruerats i första hand för det djurliv som bebor och använder sig av den (vilket kan argumenteras är en mycket större användargrupp än människan)? Biboden bygger vidare på idéer ur parkens historia för att utvidga och beakta ett mång-artat perspektiv. Biboden är avsedd att bli ett långvarigt inslag i parken som förhoppningsvis kommer att bära med sig en ny medvetenhet och uppskattning för de alternativa metoder vi kan använda oss av för att hjälpa mer än det mänskliga livet i Marabouparken.

I samarbete med Sundbybergs Stad och Bibliotek Sundbyberg

Erik Sjödin bedriver en konst- och forskningsverksamhet som kretsar kring relationer och beroendeförhållanden mellan människor och andra varelser, ting och fenomen, så som studier av människans relation till eld, att odla och laga mat av vattenväxter, forskning kring relationer mellan bin och människor, samt engagemang i sociala- och ekologiska odlingsinitiativ.

Mia Isabel Edelgart är ekofeminist och konstnär bosatt i Köpenhamn i Danmark. Utifrån en amatörforskares perspektiv, i en fientlig eurocentrisk miljö, brottas det i Edelgarts verk med de problem subjektet står inför i skuggan av klimatförändringar och social kris. Hon arbetar med video, text, installation, ljud och performance. Det existerar alltid en växelverkan mellan hennes egen praktik och de djupt kollektivistiskt rotade aktiviteter hon ägnar sig åt i sedan länge pågående samarbeten med performance-/improvisationskören Syvende og Sidst, Deirdre J Humphrys och en namnlös grupp som kretsar kring en öppen ateljé på Drejervej i Köpenhamn. Mia Isabel Edelgart studerade fri konst på Walls and Space för Nils Norman vid Kungliga konsthögskolan i Köpenhamn.