fbpx

Henrik Andersson

Annex, skulptur av Lars Englund vid entrén till fd FOI i Ursvik. Foto: Henrik Andersson.

Annex, skulptur av Lars Englund vid entrén till fd FOI i Ursvik. Foto: Henrik Andersson.

Konstnären Henrik Andersson gör nytt uppdrag för Marabouparken Lab 

Totalsamhället – en konsthistoria

Under rubriken Marabouparken Lab initierar Marabouparken konsthall samarbetsprojekt som länkar samman konstnärer, lokala partners och stadens gemensamma rum så att erfarenhet och perspektiv från olika håll kan tas tillvara i en dialog om gestaltning och samhälle. Konstnären Henrik Andersson har på uppdrag av Marabouparken Lab formulerat ett projekt vars fokus ligger på de delar av Ursvik i Sundbyberg som tidigare ägts och brukats av Totalförsvarets forskningsanstalt FOA, sedermera FOI. I början av februari 2015 ska alla FOI:s kvarlämnade fastigheter vara rivna för att lämna plats åt privatbostäder i regi av NCC.

Då stadsnära landskap befinner sig i en övergång vad gäller ägande och användande uppstår möjligheten att omtolka och omforma landskapets narrativ. Området kan då fungera som projektionsyta för berättelser om vårt samhälle. Genom att undersöka området från ett estetiskt perspektiv med fotografi och andra nedteckningsformer vill Henrik Andersson gestalta nya och gamla gränslinjer mellan natur och kultur, privat och offentligt och inre och yttre verklighet.

Henrik Andersson intresserar sig också för det som kallas konstens proveniens, alltså dess härkomst och väg genom historien. I det här fallet handlar det om den vittnesbörd FOI:s konstsamling i Ursvik kan tänkas bära på. Resultaten av Henrik Anderssons undersökning kommer att visas på Marabouparken konsthall under sommaren 2015.

Henrik Andersson om projektet: 

”Efter Hiroshima och Nagasaki stod det klart att det inte fanns någon del av samhället som inte berörs av krig. Det totala kriget krävde ett totalt försvar. Områden som tidigare inte varit en del av krigsmaskinen lades nu till: exempelvis all vetenskap, ekonomi, propaganda och psykologi. I Ursvik, i ett skogsområde stort som ett litet naturreservat söder om Järvafältet i norra Sundbyberg, låg fram tills för några år sedan Totalförsvarets forskningsanstalt. Ett stickspår från norra stambanan ledde från 1930-talet transporter av ammunition in i ett stort bergrum. På området fanns skjutbanor, administration och depå men framförallt bedrevs forskning på hög nivå. Allt mellan utveckling av svenska kärnvapen till medicinsk forskning på operationsmetoder för krosskador. Verksamheten var strängt hemlig och det är oklart vad som egentligen pågick bakom staketet. Opinionen för det svenska kärnvapenprogrammet svängde i början av 1960-talet. År 1961 avgick från Ursvik den första protestmarschen mot atombomben i Sverige och bilder därifrån finns bevarade på Sundbybergs Museum. Försvarets lokaler i Ursvik rymde även en medresenär, en konstsamling som i huvudsak var anskaffad av Statens konstråd. En konstsamling på hemlig ort – vad gjorde den där?”

Curator, Marabouparken Lab, Helena Selder

Henrik Andersson (född 1973 Göteborg) är verksam i Stockholm och utbildad på Konstfack i Fri konst och på Curatorutbildningen. Han har ställt ut på bl a: Moderna Museet, Index och Tirana Biennalen. Under 2013–2014 arbetade han med Asger Jorns fotografiska arkiv i projektet Museum Jorn som ställdes ut på Baltic Art Center i Visby. Han är en del av redaktionsrådet för tidningen Paletten och har tidigare arbetat som curator på Röda Sten i Göteborg och som lärare på Högskolan för fotografi.

Foto: Henrik Andersson