fbpx

MARABOUPARKEN LAB. AKTUELLA  PROJEKT

Konst i Krysset
– utveckling av offentliga rum i Hallonbergen-Ör

I Hallonbergen-Ör pågår ett omfattande stadsutvecklingsarbete. Just nu pågår detaljplanearbeten och projekt som möjliggör för ungefär 2500 nya bostäder i stadsdelarna. Under de kommande 10–15 åren väntas invånarantalet i stadsdelarna nära nog fördubblas. Pågående stadsutvecklingsarbetet har föregåtts av en fördjupad dialog i form av konstprojektet PARK LEK med boende och verksamma i området. PARK LEK ägde rum under perioden 2011–2014 och drevs av konstnären Kerstin Bergendal tillsammans med Sundbybergs stad i samarbete med Marabouparken konsthall och regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

Under PARK LEK formulerades en idé om att koppla samman stadsdelarna Hallonbergen och Ör i två sammanbindande stråk – ett kryss. Tanken är att krysset ska bli stadsdelarnas gemensamma rum som samlar områdenas befolkning kring olika aktiviteter, mötesplatser och upplevelser.

Stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör har i samarbete med Marabouparkens konsthall bjudit in två konstnärer, Elin Strand och Amanda Larsson, för att tillsammans med boende i områdena utforska och testa det offentliga rummet i Hallonbergen och Ör och därmed konkretisera och vidareutveckla de idéer som kom fram under PARK LEK.

Arbetet ska utmynna i förslag till konstnärliga gestaltningar i Hallonbergen eller Ör och går under projektnamnet Konst i Krysset. Det kan exempelvis röra sig om ett konstverk, en ny gestaltning för en specifik plats eller en ny funktion i kryssets sträckning. Sundbybergs stad vill att krysset ska vara en jämställd offentlig miljö och därför ska projektet särskilt lyfta fram och återspegla kvinnors och barns perspektiv och behov.

Vernissage hösten 2016
Vernissage för gestaltningsförslagen till de två konstverken planeras till 24 september 2016. Invigning av verken planeras till 2017.

Praxagoras Kök” – att vända ut och in på det privata och det offentliga
Som en del av projektet Konst i Krysset kommer arkitekten och konstnären Elin Strand att, i dialog med boende i Hallonbergen och Ör, skapa ett användbart utomhuskök som konstverk där alla är välkomna. I en förstudie under våren 2016 kommer ett mobilt kök användas som ett verktyg för att utforska skapandet av nya typer av offentliga platser i Hallonbergen och Ör, uppbyggt kring matlagning som aktivitet. Målet är att tillföra kvalitéer från det privata hemmet till det gemensamma rummet. Specifika platser i området som undergångar, trappor, refuger och gångvägar kommer att testas och aktiveras tillfälligt genom matlagning. I samband med matlagningen kommer Elin Strand att tillsammans med deltagarna genomföra en undersökande läsning ur det antika grekiska dramat ”Kvinnornas Folkförsamling” av Aristofanes. I dramat övertalar Praxagora och hennes systrar männen att kvinnorna ska ta över den politiska makten medan de är i krig. När kvinnorna tagit makten över staden flyttar de ut köken på torget för att kunna ha uppsikt över staden samtidigt som de lagar mat åt sina familjer. Praxagora vänder ut och in på det privata och offentliga med syfte att ändra sin stad och villkoren för dess offentliga liv. Det slutliga konstverket kommer invigas i Hallonbergen eller Ör under 2017.

”När jag föreställer mig denna scen mitt i det offentliga rummet; kvinnan som hackar mynta och sköljer paprika under rinnande vatten, så ser jag hur hon omfattar både stadens minsta och största skala med hjälp av ögonen och händerna.”

– Elin Strand

”Magiska barnarkitekter” – en kreativ workshop som tar barns röster om sin stad på allvar
Som en del av Konst i Krysset projektet kommer konstnären Amanda Larsson att lyssna in och låta sig inspireras av barn i Hallonbergen och Ör i skapandet av en ny konstnärlig gestaltning. Målet är att involvera barn i gestaltningen av det offentliga rummet. I en förstudie under våren 2016 kommer barn på ett lekfullt sätt att arbeta fram idéer på vad de skulle behöva för att ha kul, vara trygga och kunna utvecklas i Hallonbergen och Ör.

Barnkonventionen ska bli svensk lag i år och i den står det att vuxna ska fatta beslut om staden som tar hänsyn till barnens bästa. Tillsammans med Amanda Larsson kommer barnen att samtala om varför alla barn har rätt till lek och att uttrycka sina åsikter om sin egen stad. De ritar en skiss och formger sina idéer i litet format med återvunna material eller i större format med plankor, hammare och spik. Förslagen dokumenteras, sammanställs och mejlas till Sundbybergs stad och kommer dessutom inspirera konstnären Amanda Larsson i hennes skapande av ett lekfullt konstverk som kommer invigas i Hallonbergen eller Ör under 2017.

”När staden växer är det viktigt att vuxnas öron växer i samma takt, så att de hör barns behov och drömmar om en lekfull och tillgänglig stad. Barn är experter på att hitta lekfulla moment i de mest karga miljöer – en ledstång blir vips till en ruschkana och varför inte klättra upp och lyssna till trädkronors sus en stund varje dag. När vi stressar på väg från förskolan, reagerar barnen ofta direkt med att göra motstånd och det är just då vi borde tänka tvärtom… att andas in djupt och låta barnen lura oss in i lekens intensiva närvaro. Vi behöver minnas att vi inte slutar leka för att vi blir gamla utan att vi blir gamla för att vi slutar leka. I min konst vill jag skapa nyfikenhet och möjlighet för inkluderande möten och upphävande av åldersmaktsassymmetrier.”

– Amanda Larsson

{{ vc_btn: title=Utst%C3%A4llningsfolder&style=flat&shape=square&color=black&size=lg&i_icon_fontawesome=fas+fa-file-pdf&add_icon=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fmarabouparken.se%252Fwp-content%252Fuploads%252F2023%252F02%252FHenrik-Andersson-Edward-Clydesdale-Thomson-folder.pdf%7Ctitle%3AUtst%25C3%25A4llningsfolder }}

Utställningen Participant Observers gestaltar Henrik Anderssons undersökning av de delar av Ursvik i norra Sundbyberg där Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) var beläget fram till 2005. Med hjälp av material från bland andra FOI:s konstsamling, fotodokumentation från Sundbybergs museum och Statens konstråds arkiv spårar Henrik Andersson förändringar, i både fysiska och mentala landskap. I vår tid då väpnade konflikter tycks krypa allt närmre aktualiserar han försvarets plats i Sundbyberg, dess koppling till tiden efter andra världskriget och dess skiftande samhällsklimat. I spåren av FOI:s verksamhet, finner vi konst, protokoll, fotografier och inventarieförteckningar som ger upphov till frågor: Vilken roll har konsten och konstnärerna spelat i det svenska totalförsvaret? Och hur står det till med den svenska fredsrörelsen idag?

I Ursvik, i ett skogsområde stort som ett litet naturreservat söder om Järvafältet i norra Sundbyberg, låg fram tills för några år sedan Totalförsvarets forskningsinstitut. Ett stickspår från norra stambanan ledde transporter av ammunition in i ett stort bergrum från 1930–talet och framåt. På området fanns skjutbanor, administration och depå men framförallt bedrevs forskning på hög nivå. Allt mellan utveckling av svenska kärnvapen till medicinsk forskning på operationsmetoder för krosskador. Verksamheten var strängt hemlig och det är oklart vad som egentligen pågick bakom staketet. Opinionen för det svenska kärnvapenprogrammet svängde i början av 1960-talet. År 1961 avgick mot Ursvik den första protestmarschen mot atombomben i Sverige och bilder därifrån finns bevarade på Sundbybergs Museum. Försvarets lokaler i Ursvik rymde även en medresenär, en konstsamling som i huvudsak var anskaffad av Statens konstråd. En konstsamling på hemlig ort – vad gjorde den där?

– Henrik Andersson

Utställningen Participant Observers är en del i Henrik Anderssons Marabouparken Lab-projekt. Projekten är lokala samarbeten som länkar samman konstnärer, lokala aktörer och gemensamma rum i Sundbyberg i syfte att berika det kollektiva minnet kopplat till plats. Samtidigt är förhoppningen att få den samhällsutveckling som vi befinner oss i att träda fram lite tydligare.

Henrik Andersson (född 1973 i Göteborg) är verksam i Stockholm och utbildad på Konstfack i Fri konst och på Curatorutbildningen. Han har ställt ut på bl a: Moderna Museet Stockholm, Index och Tirana Biennalen i Albanien. Under 2013–2014 arbetade han med Asger Jorns fotografiska arkiv i projektet Museum Jorn som ställdes ut på Baltic Art Center i Visby. Han är en del av redaktionsrådet för tidningen Paletten och har tidigare arbetat som curator på Röda Sten Konsthall och som lärare på Högskolan för fotografi i Göteborg.

http://henrikanderssonart.tumblr.com/

Återblick Ursviksmarschen 1961
Onsdag 2 sep 2015 kl. 18.00

Konstnären Henrik Andersson presenterar sin utställning Participant Observers och berättar om sin undersökning av Totalförsvarets Forskningsinstitut i Sundbyberg, vars kärnvapenprogram orsakade den första svenska protestmarschen mot atomvapen. Marschen anordnades av den nybildade Kampanjen mot atomvapen (KMA) och anses av många som en milstolpe i den svenska fredsrörelsen. Efter visningen ges möjlighet till diskussion och samtal. Ingår i entrén 50kr.

Var du där? Vi vill gärna höra dina minnen från Ursviksmarschen. Skicka ett mail till lab@marabouparken.se och berätta.

Allt-Kan-Hända-paraden, ”FÖRSTÅ GEMENSKAPENS KAPITAL”, Anna Witt, 2013. Foto: Mikaela Krestesen

Allt Kan Hända-paraden av Anna Witt

Anna Witt är en tysk konstnär född 1981. Hon arbetar ofta i olika lokala kontexter med performativa interventioner i det offentliga rummet i samarbete med okända människor, ofta förbipasserande. Under våren 2013 presenterade Marabouparken konsthall separatutställningen Manifest med utvalda verk av Anna Witt. Verken i denna utställning var tematiskt kopplade till ett nytt platsspecifikt verk skapat på i Sundbyberg. Gemensamt för dessa verk är att de fungerar som lekfullt iscensatta situationer där människor kan uttrycka sina åsikter om samhället.

Under några veckor i januari och februari 2013 bodde Anna Witt i Sundbyberg och tillbringade tid i Hallonbergen där hon talade med folk om deras levnadsvillkor. Efterhand utvidgades samtalen till en större politisk kontext och en möjlig framtid. Tillsammans med deltagande Hallonbergare formulerade Anna Witt ett manifest. Historiskt sett förknippas manifest med specifika kulturella företeelser eller politiska program, medan detta Hallonbergsmanifest gav röst åt en mängd perspektiv och nivåer. Konkreta lokala spörsmål, privata angelägenheter och globala frågor ställdes mot varandra och skapade en privat, men samtidigt universell framtidsagenda.

Allt Kan Hända-paraden gick av stapeln den 18 maj kl 14.00 i Hallonbergen centrum. Under paraden bars manifestet fram på gatorna i Hallonbergen och Duvbo till sambaorkestern Sambombas rytmer i en offentlig performance där deltagarna höll upp olika skulpterade bokstäver. Deltagarna samlades på speciella platser för att formulera meningar ur manifestet som på så vis bildades bit för bit under paradens framfart. Paraden filmades och lades till i utställningen Manifest som visades på Marabouparken konsthall t o m 30 juni 2013.

Allt Kan Hända-paraden genomfördes på uppdrag av Marabouparken Lab. i samarbete med Aggregat, Biblioteket i Hallonbergen, Det Stora Knytkalaset, PARK LEK PARLAMENT och Verdandi Sundbyberg.

Läs mer om Anna Witt och utställningen

PARK LEK

PARK LEK är sannolikt det första konstprojektet i Sverige som förmått riva upp ett existerande program för utbyggnad av ett bostadsområde och ersatt det med konkreta motförslag och vägledande principer för en kommuns fortsatta arbete med stadsplanering. Under fyra år från oktober 2010 till maj 2014 har konstnären Kerstin Bergendal, tillsammans med lokalsamhället, inte bara föreslagit och fått gehör för ett alternativt sätt att förtäta stadsdelarna i Hallonbergen och Ör, utan även förändrat stadens sätt att tänka planering. Detta har skett genom konkret idé- och formarbete kombinerat med ”administrativ aktivism” i Sundbybergs kommunala förvaltningar och kommunfullmäktige.

PARK LEK började som en inbjudan från Marabouparken konsthall att reflektera över Sundbybergs gröna, offentliga rum. Resultatet som bl a bestod i en subjektiv, handritad karta över hela Sundbyberg, presenterades på konsthallen 2010 och blev upptakten till projektets nästa fas där Kerstin Bergendal inbjöds av Sundbybergs miljö- och stadsbyggnadsförvaltning att leda en parallell dialogprocess för förtätning av Hallonbergen och Ör.

PARK LEK en del av ett forskningsprojekt
Den andra och tredje delen av projektet realiserades av Kerstin Bergendal i samarbete med Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall. PARK LEK ingick som en del av forskningsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” som leddes av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och Designcentrum.

Avslutning i ett knallrosa rum
Projektets avslutande del PARK LEK PARLAMENT tog fysisk form som ett knallrosa öppet rum i Hallonbergen Centrum där alla diskussioner och workshopar genomfördes inför öppen ridå mitt bland centrumets övriga besökare. Vid projektets slut i maj 2014 fattades ett principiellt beslut i kommunstyrelsen i Sundbyberg att använda konstprojektets förslag och arbetsmetoder i det fortsatta arbetet.

Efter fyra år består PARK LEK- projektets konstnärliga arv till Sundbyberg av: ett femtiotal filmade intervjuer med mer än 140 deltagare (i hela projektet har mer än 300 olika personer deltagit), en ackumulation av perspektiv på stadsdelarna samlade i en ”lager-på-lager” karta över Hallonbergen och Ör och en svårdefinierad ny diskussionsplattform i Sundbyberg vid namn PARK LEK PARLAMENT.

Sist men inte minst lämnar konstnären ett antal vägledande principer som kan fungera som ett slags recept för att öka inslaget av lokaldemokrati en stads utveckling:

Utopiskt tänkande som planeringsmetod
Ackumulation av perspektiv snarare än renodling
Det levda livets kompetens
Adressering: Vem är det jag talar till?
Konflikter ingår och kan vara bra
Tid! Tid! Tid!

Läs mer om PARK LEK projektet: www.parklek.com

Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014
Konstnären Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014 för arbetet med PARK LEK, där hon använt sig själv som ”tvärgångare” mellan grupper av människor, platser och styrmodeller. Stipendiet delas ut av Folkrörelsernas Konstfrämjande. Läs hela motiveringen här

Om Kerstin Bergendal
Kerstin Bergendal är känd för sina storskaliga interventioner och participatoriska projekt som kartlägger just nu tankar, idéer och strukturer som de boende i Hallonbergen och Ör har kring sina områden. Genom en strukturerad men samtidigt intuitiv process förs olika grupper samman för diskussion och dialog. Konstnären agerar katalysator för nya sätt att tänka kring det offentliga rummet, gestaltning och byggprocesser.

Curator och konstnärlig ledare Helena Selder
helena.selder@marabouparken.se