fbpx

PARK LEK 2

PARK LEK II: BÅDE UTOPISKT KONSTPROJEKT OCH ETT REELLT INGREPP I STADSPLANERINGSPROCESSEN

Kerstin Bergendal 2011–

Som en del av Marabouparkens invigningsutställning 2010 bjöd konsthallen in konstnären Kerstin Bergendal att skapa ett projekt med parkleken som inspiration och utgångspunkt. Projektet PARK LEK förde samman tjänstemän och politiker från Sundbybergs stad på konsthallen för att överväga hur stadens parker kunde fungera som beröringsyta mellan medborgarna. Under samtalen kom en kommande förtätning av stadsdelarna Hallonbergen och Ör upp som ett konkret exempel på hur stadsutvecklingen långsamt äter sig in i parkernas rum. Drygt ett år senare gick PARK LEK – projektet in i en andra fas, denna gång med fokus på stadsutvecklingen i just Hallonbergen och Ör. Kerstin Bergendal fick i uppdrag, av Sundbybergs stad, i samarbete med Statens Konstråd och Marabouparken Konsthall, att föra sitt samtal vidare, nu med boende och andra lokala aktörer i de två stadsdelarna. Tillsammans med dessa kartlägger hon just nu tankar, idéer och strukturer som de ser i sina områden i dag. Målet är att föra in de lokala aktörernas perspektiv i kommunens planarbeten för Hallonbergen och Ör och därmed komplettera och kanske korrigera det förslag om förtätning som lagts fram i december 2011. PARK LEK är ett utopiskt konstprojekt, men samtidigt ett reellt ingrepp i en stadsplaneringsprocess. Karin Milles, stadsarkitekt på Sundbybergs stad är projektledare för projektet.

PARK LEK HÖSTEN 2011–SOMMAREN 2012

Intervjuer och samtal med människor i Hallonbergen och Ör Under de senaste månaderna har Kerstin Bergendal talat med omkring 120 personer som bor eller på annat sätt har anknytning till Hallonbergen och Ör. Förutom boende har konstnären träffat polisen, lokala föreningar, fastighetsägare, politiker, tjänstemän, bibliotekspersonal och affärsidkare. Genom det personliga samtalet har konstnären försökt fånga den subjektiva känslan för staden, den personliga erfarenheten av att bo eller arbeta i områdena och de mellanmänskliga relationer som präglar den enskildes vardag. Varje samtal har dokumenterats med video och fotografi. Diskussionerna har berört vitt skilda ämnen som bostadsrättsomvandlingar som konflikthärd i Ör, förbättringar av Hallonbergen Centrum, hur nedläggningen av skolan i Hallonbergen påverkar barnen och om exempelvis odlingar skulle kunna motverka segregation.

Workshops för en alternativ plan!

Under samtalen var det fritt att drömma och diskutera utopiska förslag. I nästa fas konkretiserades och förhandlades de många förslagen på en gemensam nivå. Under två workshopstillfällen den 24–25 mars och 31 mars–1 april på Kulturcentrum gavs alla de medverkande möjlighet att träffas och diskutera sina synsätt med varandra. Dessutom fick de tillgång till professionella arkitekter, landskapsarkitekter och planerare som kunde hjälpa dem att koordinera och kvalificera sina idéer så att de senare kunde samlas till ett parallellt, boendestyrt program för det framtida Hallonbergen och Ör. Genom ytterligare tre workshops med lokala institutioner i området fokuserade PARK LEK även på bristen på samarbeten mellan lokala aktörer.

Efter workshopparna “översatte” Kerstin Bergendal alla samtal och idéer till en modell och ett alternativt program för Hallonbergen och Ör. Modellen, som från början var en vanlig landskapsmodell av området, blev genom processen en slags hybrid av de boendes drömmar och den konkreta verkligheten. Modellen användes sedan som diskussionsunderlag under en workshop för politiker, byggherrar och tjänstemän 22-23 maj på Marabouparken Konsthall. Beslutsfattarna fick genom workshoppen möjligheten att ta till sig de lokala aktörernas tankar om Hallonbergen och Ör genom att bearbeta de boendes idéer. Processen för förtätning är igång, men ännu inte cementerad. PARK LEK agerar i detta glapp mellan det konkreta och det utopiska och utmanar de professionella planerarna att ta fram andra sätt att samarbeta kring gestaltningen av offentliga miljöer.

PARK LEK är del av utställningen Hembyg(g)d på Marabouparken Konsthall, 7 september–25 november, 2012

För mer information om Hembyg(g)d, klicka här

SAMVERKAN
PARK LEK ryms dessutom inom forskningsuppdraget “Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” som leds av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet (för mer info: statenskonstrad.se). Sundbybergs stad samarbetar med Marabouparken Lab. om realiseringen av projektet som ett sätt att fördjupa medborgardialogen och ser PARK LEK som ett led i en metodutveckling.

Kerstin Bergendal är en svensk konstnär (född 1957) baserad sedan länge i Köpenhamn där hon gjort sig känd för sina storskaliga offentliga interventioner och participatoriska projekt. Hon var med och bildade den konstnärsdrivna plattformen TAPKO 1991 – 2005. Hon stod för omdaningen av Overgaden Institut for Samtidskunst i Köpenhamn 1996 – 2002. I Roskilde har hon drivit ett elvaårigt konstprogram i relation till kommunens utveckling av en ny stadsdel (Art Plan Tre Kronor). I maj 2012 invigs ett nytt slags offentligt rum i Trekroner, som hon utarbetat tillsammans med de boende i området – “En Ny Faelled til Trekroner”. Hon har även varit kommittémedlem i danska Statens Kunstfond.