fbpx

PARK LEK

PARK LEK

PARK LEK är sannolikt det första konstprojektet i Sverige som förmått riva upp ett existerande program för utbyggnad av ett bostadsområde och ersatt det med konkreta motförslag och vägledande principer för en kommuns fortsatta arbete med stadsplanering. Under fyra år från oktober 2010 till maj 2014 har konstnären Kerstin Bergendal, tillsammans med lokalsamhället, inte bara föreslagit och fått gehör för ett alternativt sätt att förtäta stadsdelarna i Hallonbergen och Ör, utan även förändrat stadens sätt att tänka planering. Detta har skett genom konkret idé- och formarbete kombinerat med ”administrativ aktivism” i Sundbybergs kommunala förvaltningar och kommunfullmäktige.

PARK LEK började som en inbjudan från Marabouparken konsthall att reflektera över Sundbybergs gröna, offentliga rum. Resultatet som bl a bestod i en subjektiv, handritad karta över hela Sundbyberg, presenterades på konsthallen 2010 och blev upptakten till projektets nästa fas där Kerstin Bergendal inbjöds av Sundbybergs miljö- och stadsbyggnadsförvaltning att leda en parallell dialogprocess för förtätning av Hallonbergen och Ör.

PARK LEK en del av ett forskningsprojekt
Den andra och tredje delen av projektet realiserades av Kerstin Bergendal i samarbete med Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall. PARK LEK ingick som en del av forskningsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” som leddes av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och Designcentrum.

Avslutning i ett knallrosa rum
Projektets avslutande del PARK LEK PARLAMENT tog fysisk form som ett knallrosa öppet rum i Hallonbergen Centrum där alla diskussioner och workshopar genomfördes inför öppen ridå mitt bland centrumets övriga besökare. Vid projektets slut i maj 2014 fattades ett principiellt beslut i kommunstyrelsen i Sundbyberg att använda konstprojektets förslag och arbetsmetoder i det fortsatta arbetet.

Efter fyra år består PARK LEK- projektets konstnärliga arv till Sundbyberg av: ett femtiotal filmade intervjuer med mer än 140 deltagare (i hela projektet har mer än 300 olika personer deltagit), en ackumulation av perspektiv på stadsdelarna samlade i en ”lager-på-lager” karta över Hallonbergen och Ör och en svårdefinierad ny diskussionsplattform i Sundbyberg vid namn PARK LEK PARLAMENT.

Sist men inte minst lämnar konstnären ett antal vägledande principer som kan fungera som ett slags recept för att öka inslaget av lokaldemokrati en stads utveckling:

Utopiskt tänkande som planeringsmetod
Ackumulation av perspektiv snarare än renodling
Det levda livets kompetens
Adressering: Vem är det jag talar till?
Konflikter ingår och kan vara bra
Tid! Tid! Tid!

Läs mer om PARK LEK projektet: www.parklek.com

Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014
Konstnären Kerstin Bergendal tilldelas Bror Ejves stipendium 2014 för arbetet med PARK LEK, där hon använt sig själv som ”tvärgångare” mellan grupper av människor, platser och styrmodeller. Stipendiet delas ut av Folkrörelsernas Konstfrämjande. Läs hela motiveringen här

Om Kerstin Bergendal
Kerstin Bergendal är känd för sina storskaliga interventioner och participatoriska projekt som kartlägger just nu tankar, idéer och strukturer som de boende i Hallonbergen och Ör har kring sina områden. Genom en strukturerad men samtidigt intuitiv process förs olika grupper samman för diskussion och dialog. Konstnären agerar katalysator för nya sätt att tänka kring det offentliga rummet, gestaltning och byggprocesser.

Curator och konstnärlig ledare Helena Selder
helena.selder@marabouparken.se