Konst i krysset: Praxagoras kök + Magiska Drömträdgården

Konst i Krysset
– utveckling av offentliga rum i Hallonbergen-Ör

I Hallonbergen-Ör pågår ett omfattande stadsutvecklingsarbete. Just nu pågår detaljplanearbeten och projekt som möjliggör för ungefär 2500 nya bostäder i stadsdelarna. Under de kommande 10–15 åren väntas invånarantalet i stadsdelarna nära nog fördubblas. Pågående stadsutvecklingsarbetet har föregåtts av en fördjupad dialog i form av konstprojektet PARK LEK med boende och verksamma i området. PARK LEK ägde rum under perioden 2011–2014 och drevs av konstnären Kerstin Bergendal tillsammans med Sundbybergs stad i samarbete med Marabouparken konsthall och regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

Under PARK LEK formulerades en idé om att koppla samman stadsdelarna Hallonbergen och Ör i två sammanbindande stråk – ett kryss. Tanken är att krysset ska bli stadsdelarnas gemensamma rum som samlar områdenas befolkning kring olika aktiviteter, mötesplatser och upplevelser.

Stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör har i samarbete med Marabouparkens konsthall bjudit in två konstnärer, Elin Strand och Amanda Larsson, för att tillsammans med boende i områdena utforska och testa det offentliga rummet i Hallonbergen och Ör och därmed konkretisera och vidareutveckla de idéer som kom fram under PARK LEK.

Arbetet ska utmynna i förslag till konstnärliga gestaltningar i Hallonbergen eller Ör och går under projektnamnet Konst i Krysset. Det kan exempelvis röra sig om ett konstverk, en ny gestaltning för en specifik plats eller en ny funktion i kryssets sträckning. Sundbybergs stad vill att krysset ska vara en jämställd offentlig miljö och därför ska projektet särskilt lyfta fram och återspegla kvinnors och barns perspektiv och behov.

Vernissage hösten 2016
Vernissage för gestaltningsförslagen till de två konstverken planeras till 24 september 2016. Invigning av verken planeras till 2017.

Praxagoras Kök” – att vända ut och in på det privata och det offentliga
Som en del av projektet Konst i Krysset kommer arkitekten och konstnären Elin Strand att, i dialog med boende i Hallonbergen och Ör, skapa ett användbart utomhuskök som konstverk där alla är välkomna. I en förstudie under våren 2016 kommer ett mobilt kök användas som ett verktyg för att utforska skapandet av nya typer av offentliga platser i Hallonbergen och Ör, uppbyggt kring matlagning som aktivitet. Målet är att tillföra kvalitéer från det privata hemmet till det gemensamma rummet. Specifika platser i området som undergångar, trappor, refuger och gångvägar kommer att testas och aktiveras tillfälligt genom matlagning. I samband med matlagningen kommer Elin Strand att tillsammans med deltagarna genomföra en undersökande läsning ur det antika grekiska dramat ”Kvinnornas Folkförsamling” av Aristofanes. I dramat övertalar Praxagora och hennes systrar männen att kvinnorna ska ta över den politiska makten medan de är i krig. När kvinnorna tagit makten över staden flyttar de ut köken på torget för att kunna ha uppsikt över staden samtidigt som de lagar mat åt sina familjer. Praxagora vänder ut och in på det privata och offentliga med syfte att ändra sin stad och villkoren för dess offentliga liv. Det slutliga konstverket kommer invigas i Hallonbergen eller Ör under 2017.

”När jag föreställer mig denna scen mitt i det offentliga rummet; kvinnan som hackar mynta och sköljer paprika under rinnande vatten, så ser jag hur hon omfattar både stadens minsta och största skala med hjälp av ögonen och händerna.”

– Elin Strand

”Magiska barnarkitekter” – en kreativ workshop som tar barns röster om sin stad på allvar
Som en del av Konst i Krysset projektet kommer konstnären Amanda Larsson att lyssna in och låta sig inspireras av barn i Hallonbergen och Ör i skapandet av en ny konstnärlig gestaltning. Målet är att involvera barn i gestaltningen av det offentliga rummet. I en förstudie under våren 2016 kommer barn på ett lekfullt sätt att arbeta fram idéer på vad de skulle behöva för att ha kul, vara trygga och kunna utvecklas i Hallonbergen och Ör.

Barnkonventionen ska bli svensk lag i år och i den står det att vuxna ska fatta beslut om staden som tar hänsyn till barnens bästa. Tillsammans med Amanda Larsson kommer barnen att samtala om varför alla barn har rätt till lek och att uttrycka sina åsikter om sin egen stad. De ritar en skiss och formger sina idéer i litet format med återvunna material eller i större format med plankor, hammare och spik. Förslagen dokumenteras, sammanställs och mejlas till Sundbybergs stad och kommer dessutom inspirera konstnären Amanda Larsson i hennes skapande av ett lekfullt konstverk som kommer invigas i Hallonbergen eller Ör under 2017.

”När staden växer är det viktigt att vuxnas öron växer i samma takt, så att de hör barns behov och drömmar om en lekfull och tillgänglig stad. Barn är experter på att hitta lekfulla moment i de mest karga miljöer – en ledstång blir vips till en ruschkana och varför inte klättra upp och lyssna till trädkronors sus en stund varje dag. När vi stressar på väg från förskolan, reagerar barnen ofta direkt med att göra motstånd och det är just då vi borde tänka tvärtom… att andas in djupt och låta barnen lura oss in i lekens intensiva närvaro. Vi behöver minnas att vi inte slutar leka för att vi blir gamla utan att vi blir gamla för att vi slutar leka. I min konst vill jag skapa nyfikenhet och möjlighet för inkluderande möten och upphävande av åldersmaktsassymmetrier.”

– Amanda Larsson